برچسب شفاف: Trans Parent

    اینگونه برچسبها بیشترین مصرف را در بخش خودرو دارند و اصو ” روی شیشه خودرو استفاده میشوند. البته در شرکتهای ساخت شیشه و یا روی کارت ضمانت محصو ت الکترونیکی هم استفاده دارد. این برچسب ها بی رنگ بوده و از هر دو طرف، نوشته های روی آن مشخص می باشد.

    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی تلاش می باشد