برچسب: VOID

    اینگونه برچسبها نیز در بحث گارانتی استفاده دارند از نظر کشیدگی مقاومت با و حرارتی تا 06 درجه سانتیگراد را تحمل میکنند و در دو نوع شطرنجی و نقره ای میباشد.

    شطرنجی: این نوع VOID هنگامی که به محصول چسبانده میشود، زمان جدا شدن، لیبل به صورت شطرنجی جدا شده و قسمتی از لیبل

    روی محصول باقی میماند و برچسب غیر قابل استفاده ی مجدد میگردد .

    نقره ای: این نوع برچسبها وقتی به محصول چسبانده میشوند، زمان جدا شدن، کلمه VOID بصورت انگلیسی روی محصول باقی میماند و لیبل غیر قابل استفاده مجدد میگردد.

    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی تلاش می باشد